تایپوگرافی

تایپوگرافی چیست و چه تفاوتهای با کالیگرافی(خوشنویسی) دارد؟ 

تایپوگرافی امروزه بین جوامع هنری و گرافیک جایگاه بسیار قابل توجهی داشته و تاثیر بسیار مهمی در تبلیغات دارد و باید با اصول مهم در طراحی آن آشنا بود. ... [ادامه مطلب]