یکی از راههای زیر رو امتحان کن، احتمالا پای کسی روی سیم بوده (: